Privacy verklaring

 

Privacy verklaring

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Kristiaan bij de Vaate, gevestigd op de Parnassusweg 18-H, 1076AP te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Om goede zorg te kunnen verlenen, leg ik als uw behandelaar uw contactgegevens, medische gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en behandelingen vast in een dossier.
Ik doe dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van psychosociale zorg en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens beveilig tegen inbreuk door derden.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat er geen onbevoegde toegang hebben tot uw gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt en het doel daarvan
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van mij als coach/counselor en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij als behandelaar heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk, met als doel contact met u te kunnen leggen:

-Uw opgegeven voor- en achternaam
-Uw opgegeven e-mailadres
-Uw opgegeven telefoonnummer
-Overige persoonsgegevens, verstrekt via MijnDiAd, en/of Zorgdomein.
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sturen van een e-mail naar kristiaan@kbdv.nl of die via app gedeeld worden op: 0610761797

Geheimhouding
Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mocht het nodig zijn om informatie te verstrekken aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaar dan zal ik schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt met goedkeuring van hetgeen wordt verstrekt.

Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Op dit moment is dat 20 jaar. Na dit termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door mij te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met mij kristiaan@kbdv.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Betaling door derden
Indien iemand anders dan de cliënt zelf de factuur moet ontvangen (bijvoorbeeld de werkgever) dan wordt de factuur aan die derde gestuurd inclusief de naam van de cliënt. Voor het overige wordt geen informatie verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En statistieken cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via de contactgegevens die je van mij hebt gekregen.

Wijziging privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maakt u vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05 maart 2024.